ANBI

Stichting Participatie Certificaat is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.

Belastingvoordeel

Stichting Participatie Certificaat heeft als ANBI een aantal belastingvoordelen voor donateurs/erflaters en instellingen.

Belastingvoordelen voor donateurs/erflaters

  • Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
  • Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling

  • De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.
  • De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingbelasting te betalen.
  • Het RSIN dat door de belastingdienst is toegekend aan Participatie Certificaat is: 857401245

Gelden werven en besteden

Werven

We kennen verschillende inkomstenstromen. Particulieren, bedrijven, organisaties, instellingen en fondsen dragen bij door certificaten af te nemen, te doneren of subsidiëren en goederen beschikbaar te stellen. Ze dragen ook bij aan thematische werkgelegenheidsprojecten waarin we certificaten bundelen om gericht kandidaten te plaatsen binnen ziekenhuizen, in de sport, compostverwerking, wasstraten en bijvoorbeeld de hospitality industrie.

Besteden

We zetten de gegenereerde gelden in om de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. We stellen ons ten doel om tenminste 90% van alle verkregen gelden te besteden aan onze doel.

Als reguliere voorzieningen niet toereikend zijn, kun je een beroep doen op Participatie Certificaat. We nemen obstakels weg, zodat je wel die baan kan krijgen, mét contract. Iedere aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de spelregels van Participatie Certificaat, waarbij we vasthouden aan korte lijnen en snel antwoord.

Kandidaten komen in aanmerking voor extra ondersteuning, als zij tot de doelgroep van de Participatiewet behoren en duurzaam aan de slag gaan. Dat wil zegen: een arbeidscontract van minimaal een half jaar met een minimum van 16 uur per week. Ieder certificaat wordt ingezet om één of meer kandidaten aan het werk te helpen. Van ieder succes wordt verslag gedaan middels een testimonial.

Bestuur en Raad van Advies

Onze bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden. De werkzaamheden zijn conform de statuten van de Stichting en het bestuursreglement (bijlage 3).

Het bestuur betrekt gevraagd en ongevraagd advies van de Raad van Advies in haar overwegingen en besluitvorming. Deze komt minimaal twee keer per jaar bijeen onder leiding van Mirjam van Praag. We voelen ons zeer door hen gesteund!

Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER; Agnes Jongerius, Europarlementariër en lid RvA Werken&Jij; Frank Wolterink, Voorzitter RvB Humanitas DMH; Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Philadelphia; Paul Willems, Voorzitter RvB Amerpoort; Marcel Bechger, Senior Director HR EMEA Fluor en facilitator project; en, Els Swaab, Jurist en Bestuurder/ Toezichthouder.

Jaarcijfers

Voor de beoordeling van cijfers laten we ons door een externe accountant begeleiden. Deze stelt rapportages op die voldoen aan de gangbare eisen die worden gesteld aan fondsenwervende organisaties. Wij hechten aan optimale transparantie en publiceren jaarlijks ons algemeen en integraal financieel jaarverslag via de website van de Stichting.